WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
It ZOMI akua mapeuh


Hong tungding Saturday April 12 ni 2014 nitaak nai 6 pan zan 12 ciangh USA gam Chicago khuapi ah World ZOMI Congress Pupi te le Chicago huam a om ZOMI te Gam le Nam vai ZOMI movementpi khat holimna neinuam ihih man in anai agamla aom ZOMI it le ngaih khempeuh nongkihel ciat nadingun veina le itna lianpi tawh ka hong zawn uh hi.

 

Tutung apen Chicago ZOMI innkuan CZI innteek sem in Thu bek hilo in Gam le Nam itna hanthotna la hoih nono te tawh ZOMI lasiam ten WZC te nungthuap dingin kiging phitphet khin hi.

 

Thu gen dingin Pu Haukim Pu ZO Gam Mang Pu ZO Khup Pu Sian ZO Pu Pau Sian Lian Pu Thanglian cih te atheih uh sinthu hilo atuah khak uh le aphut khak uh thu te hong hawmsawn nuamlua ta uh hi.

 

Lai peuh tawh kikupkup sangh maitang kimu in Zotate kamkum ni ci a hong zawn uh hi ZO Vontawi fund zongh apia nuamlua in Chicago a om ZOGAM tangvel te akhut uh khuatkhuat ta uh hi.

 

Lasa ding te le sak ding late pen
1 Tg Tuplian ZOGAM leitang Ngah kik Mateng khol lo ee
2 Nuunpi Pang Khawm Ni
3 Cingpui Tuah ding Sinthu Lel Ni
4 Lia Lialian Diamdiam in Leaileai lengh
5 Hoihnu Zogam Ni Bang tang Dingh
6 Lianpi ZOMI Ka Hi cin Zopau na Thei Hiam ?
7 Taa Kham Laizom ZOMI
8 Tg Nangcin ZOMI Mah Ngaizaw Ingh
9 Nun In Nuam Lapawl
10 Laizom hihangh Kam&Lia Lialain
11 ZOMI Khat Ka Hi Lapawl

 

Hun ngah haksatna tawh hih teng tutung khui 1 aitang tawh ZWC te khawmpi muak kawm le ZOMI movement pahtawi kisawm hi

 

WZC Pupi ten hun kipat apat atawp dongh LIVE tawh khahlhiat ding vaihawm sawm ahih man in akua mah peuh thu le La hongsim ciat un THU zongh hong kicingh Kician ding a Lasa te zongh hongsiam mahmah ding hi

 

Tulaitak ei ZOMI min tawh ibuai mahbangin WZC te zongh Zogam leitangh Ngah Kik Mateng Khawl Lo E ZRDP Pu la tawh So litlit laitak hi

 

Amun ding hongvansak Pu Thang Pil Mung(Hangsawk) le Pu pite zinmang khempeuh CZI aitangin zinhongdosak dingh le dawn le khak mawhpuak honglaksaksawm Pu Lian Min Thang(Naulak) tungh Chicagi ZOMI innkuan aitangin kam agenzawh loh lungdamna kiko khawl hi

 

ZYA Chicago ten zongh Pawi limcit nading sun le zan ihmunawnlo uh hi ei

 

Lawhcin nangh thungetna ah hong panpih ciat un

 

CZI tanu pawl aitangin

 

Thomas Thang Than Tuang

Thapia ciat Ni 

 


Comments

11/10/2015 02:33

Thanks for sharing your work. I now need to add some interactivity to the offline map, so that a user can get info after clicking on a point.

ReplyLeave a Reply