WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZCD leh Burma Democracy Thuluang
Mipi tawh Aton Khawm den ZCD

Tuesday, 13 May 2014 [KapKhanKhual]

ZCD.Info HQ: Monday, 12 May 2014- 5:00 pm - 7:30 pm, hun sung in Burma gambup a-ding mapangna ZCD in United Nationalities Alliance (UNA) leh 88 Generation (Peace& Open Society) te tawh 2008 Constitution puahphat ding vai Yangon Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) zumpi ahi SNLD President U Hkun Htun Oo inn ah thupitak in kikum khawm theih uhi.

Saturday, 17 May 2014 ni-in Yangon ah Daw Aung San Suu Kyi leh U Min Ko Naing in 2008 Constitution puahphat ding vai thugenna om ding in tuamun ah UNA in mapang khawm in thapia ding cih thukimna ngah uhi.

Meeting akah Pu Cin Suan Mang, ZCD Treasurer, in "Tua May 17thugenna ah ZCD pan thapiakna leh mapang khopna ding in ZCD pan mi 2ki helding hi," ci hi.

ZCD Secretary Pu Pau Lun Min Thang zong meeting kah in May 17 thugenna ah ZCD (Zomi) te vaipuak zia ding ki dongh theih hi.

Hih meeting pen a thumvei UNA leh 88 Generation ki muhkhopna hi.-- 

                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei z
 


Comments
Leave a Reply