WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Zomi pih teng,
Thailand , Chiangmai , Wangtarn Resort ah ki bawl the first Congress of UNFC , the Consultation Meeting ah UNA pawl pan in ZCD President in thu sun na ong nei hi.1947 Feb 12 ah Panglong thukim na pen tu dong ciang ,kawl kumpi ten tang tung sak thei mah mah lo hi. Tu'n hih meeting ah ki hel ki pawl na tuam tuam ten Democratic Federal Union ih lam na ding kong han Thawn hi cih thu ong sung hi. Hih meeting ah UNFC, UNA , 88 open society, WLB pan mipi 100 bang ki kah hi.
Zam Mung
 


Comments
Leave a Reply