WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

ZOMI IT TENG; ZOMI INN KUAN USA te hanciamna tawh Pasian in kisam salua in ZOMI min tawh UNO zumpi ah August 27,2014 ni in ZOMI tangmi 30 val leitung gam tuamtuam pan INGO sem tangmi te tawh,round table ah tu khawm in,miting ki nei thei hi.

Mailam ah UNO nuai a om ki pawlna tuamtuam te ah zong miting  ki pai thei ta ding cih hi.

ZOMI te tangthu ah a om ngei nailo thu thak,tangthu thak, kalsuanna thak mual suang ki phut ta cih lungdam pihna ong tangko khia ing.   TOPA in ZOMI ong kip sak semsem ta hen.  

 Kamlian


-- 
 


Comments
Leave a Reply