WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Hluttaw pan tu kum beima in Vuanzi ngah te leh a si te mun awng teng
ah kum beima in, kiteelna (by-election) om ding ci in thu suah khin
uhi.

A hih hang in a sawtlo hun ciang By-Election om nawnlo ding ci in
Election Commission Chiarman U Tin Aye in pulak khia hi.

Tedim gam southern mun awng ah ki teelna lut sawm a ki gingging te
khawk ngel kha ding hi.

Tu a dan hih leh 2015 ki teelpi ding zong hoh khin kha lai mai thei
tam cih Party te leh mipi up mawhna khang semsem hi. KLian
 


Comments
Leave a Reply