WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZOMI IT TENG; September 22, ni 1---3 pm, hun in Zomi inn kuan USA pan makai pi Pu Go Sawm Khup,Pu Dr.Do Khup,Pu lian Pu leh kei mah Gin Kam Lian te  World Conference on Indegenous peoples Roundtable ah va ki hel thei ung tua lai mun ah CNF makai Pu Sui Khar zong ong kah in,kei ong muh teh lamdang sa mahmah hi.Ken zong (1) CNF ten 2015 ki telna lut ding maw, (2)Tedim gam ah mun leh mual te ngen in hotel lam ding cih leh (3) Tedim gam ah Zum honna vai ong ngaih sun kik un mailam ah minam sung nawng kai na om thei ding cih thu gen pih ing,(1) 2015-kum ading party phuan in ki telna lut sawm kei ung (2)Hotel lam ding vai pen sum nei company te lung gulhna hi in inn tek mipi thu kimna a om kei leh company ten ong sem lo ding ci hi. (3) Hi vai pen kikum pha mahmah ni ci in ong dawng hi.
September 22, 9---12 pm hun in, ko teng mi 4 mah CR 4 GAB room ah miting kah thei ung UN ,G/S Van Kim Mong in thu genna ong nei in gam tuamtuam pan zong minam tuamtuam ten thu genna nei uhi.Mai lam ah Zomi leh Zogam a ding NGO/INGO te tawh sep theih ding thu tampi kimu khia zo hi. 

Zomi ten UNO dong ah thu ki lel thei ta a hih man in Zomi Inn Kuan USA ki pawlna te han ciamna thupi semsem in,Zomi te a ding tangthu thak ong bawl khia zo uhi. Topa in Zomi te ong lamsang ta hi. Kamlian
 


Comments
Leave a Reply