WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
The People's Age Journal Vol. 5, No. 213, Sep 11, 2014- Pg 36 ah Daw Aung San Suu Kyi in, " Gamsung kilemna ding aneng atawng in ka gennop loh hang Panglong vai pen ka gen loh phamawh hi. Banghang cih leh kum 2010 in house-arrest pan ka suahtak ma-in ka siapite ahi alliance (kibelpawlpih) sung pan Zomi National Congress ZNC in Panglong nihna sap ding ong vaihawm ong ki pan ong tangko in ko kum 2010 kong tuah uh ciang hih Panglong vai pen ka thukim pih hi. Banghang hih bang in gen ka hiam cih leh mipawlkhat te'n hih pen NLD thusung hi a cih man uhi. Hih pen mualmite sung pan ong phulkhia ngaihsutna hoih cihtak a ahoih mahmah khat hi a NLD ngaihsut hi ci-in ka sut nuam kei uhi. Hih pen ko i alliance mualmite sung pan ong phulkhia ngaihsutna hi. Panglong nihna sap kul. Hih pen ko (NLD) in thukim sitset ung. Panglong nihna cih pen thang vangvang ta hi. A thupi pen in Panglong Spirit Panglong Lungsim hi. Panglong lungsim cih pen transitional spirit hi..........." ci-in nasiatakin Zomite politics ngaihsutna/ khuak ong tangko khia hi.

N.B. attached files ah kawllai in a ki suah ong khak ing.

Kap Khan Khual

                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..
assk_micasa_sep_5_2014_1.pdf
File Size: 135 kb
File Type: pdf
Download File

assk_micasa_sep_5_2014.pdf
File Size: 208 kb
File Type: pdf
Download File

 


Comments
Leave a Reply