WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi it teng; Ko Nupa pen US ka Paina uh thu bulpi in Zomi Inn Kuan USA te Award ong piak vai bek hi.  

 A hih hang a hun ong tun ciang Topa gelna omsa mah bang in Zomi Inn Kuan USA ki pawlna UNO ah din mun ong Ngah uh leh Ko om ki tuak kha in ,nih vei miting kah ding ong seh uh a,General Assembly High Level ah ki hel thei ung . Washington DC Area te khua Do ah zong ong sam in pah tawina ong pia uhi . Ka ki theih pih a hi IRI  ( DC) pan U Aung Saw Oo leh VOA  (Washington) zumpi pan Ma Suh Myat Mon leh TV te ong pai uh a Khua Do na TV ong la uh  a ong khah khia uhi .                                   

                                September 29, in Ko Nupa leh Pu Thomas On Sian Mung  tawh DC ah pai in VOA studio ah  TV interview nei thei ung . VOA Burmese service groups ten nitak ann zong Thai restaurant ah ong Neek pih uhi .                 Cih nopna ah Ko Nupa om sung in hi bang thu Piang te leh Zomi te tang thu ah a om ngei nailo Tangthu thak Topa in ong tuak sak a hih man Topan Zomi te tawh ong om khawm in thupha ong pia taktak hi ci in Topa min ka phat uhi.Zomi te tung Topa hoih taktak cih mu in tuak ung . Lungdam. Kamlian 


__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply