WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Khuado leh ZNC/ ZCD kum 26 cin pawi nuamtak kizo
Tedim, October 22 and 24, 2014

ZCD HQ-Info: ZNC/ ZCD in Tedim ah khuado pawi October 22, 2014 ni-in party zum honna mun/ khua tuamtuam pan palai atangzang teng tawh kham in, party vai kikupna zong kinei pah hi. October 24 ni-in kum 26 cin ZNC/ ZCD suahni Tedim mah ah ki bawl zo in, October 22 ni-a thu kikupte en pha kik in mailam kalsuan zia ding ki kupna zong ki nei pah hi. 

Apicing zaw in ZNC/ ZCD khawmpi khat February 20 ni Zomi nam ni in bawl ding ki thukim hi. Tua khawmpi a akisam ding sumlehpaai zong kidong pah in tul za kua (ks. 900, 000) kamciam ki ngah pah hi. Zomi nam ni ZNC/ ZCD khawmpi ah kua teng in koi mun ah meekuanglui in, kua teng in bang teng bang dan in sem ding cih zong kipsakna ki nei ding hi.  

Tu a ni-2 Khuado leh ZNC/ ZCD kum 26 cin pawi a ki bawl zawh pen sumlehpaai a party ong panpih den minam leh gam a-it Zomi mimal khatciat hanciamna hi-in, ZCD GS tungtawn in hong luang ahi hi. 
                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

      1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..


-- 
 


Comments
Leave a Reply