WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ET TEH HUAI MITE NA SEPNA leh ZOMI NUMEI TE

ZOMI IT TENG : Tulsa khua ka om sung ka muh khak ZOMI NUMEI te ki pum piakna  leh mipi huhna piak te pah tak huai in zong et teh huai sa ing.

GOOD SAMARITAN kici Tapidaw pawl khat te makaihna tawh Red River Side Baptist Church ten tavuan la in, tua lai biak inn a zang   Myanmar Zomi Baptist Church te pi ding uh a,nipi kal sim Thursday 8---12 am,hun sung teng Good Samaritan pan motor pi khat tawh Siavuan a kicing in cina te vel den uhi.A ki sam te zatui a khawnkhong in pia uh a, a mau kiang ah a man pah thei lo te zong mun dang ah puak lai uhi.Cina a pai den a tam zaw te pen ei Zomi te vive ki hi a,kam phen zong ki sam pah hi.A ki en ding khempeuh mikang te nupi khat in laisiangtho sim in thu nget pih den hi.Hih Good Samaritan ten biak inn dang ah zong cina etna nei den uhi.Huhna pen pawlpi tuamtuam leh mimal tung pan ki ngah dan ci uhi.Hi te ong om kei leh ei pawl hamsatna tam pi om ding cih hi.Zatui zaha zong a pua ah ki lei theilo ban ah tam man thei mahmah lai hi.Zomi ta ding zong a tuam vilvel in ong ngaih sut sak nung ci uh a lam et huai mahmah hi.Kei mahmah in zong zunkhum zatui tampi ong pia uhi.

Hih MZBC biak inn ah thursday sim kipum piak a kamphen den a hi Siama Ning Kho Hau,Dr.Awi Huai Lun,Dr,Ngul Siam Lian leh Siama Vung Lun Cing te bel tha sitlo in  thursday  sim in nasep dang te nusia uh a hih teh et teh huai leh pah tak huai mahmah hi.

Hi bang teng ka muh teh ih gam ah zong ,pawlpi lian thum leh li ki pawl in,zatui zaha sik in ei mi zong Siavuan ki om ta a hih teh ni khat nai nih cih dan in ki pum piak zo leng ,a zawng daipam ta ding pha tuam mahmah ding a,a ki pia khia zo te leh sum a pia khia  te zong Topa thupha tampi mah ngah ding cih  hi.

Mipi a ding ih neihsa ih pilna te piak khiat ding kisam cih ka muhna hi.---Kamlian

 


Comments
Leave a Reply