WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
ZCD pan Zindo na
ZCD pan Zindo na

ZOMI IT TENG: Tu ni in Full Gospel,TULSA pawlpi Sia te leh makai te thu siamna tawh a Biak inn sung uh room khat ong zangsak in ZCD in mipi sunsiah neek khop pihna ki nei thei a hih man in lungdamna ki ciam teh hi.

Vaimim ciim leh KFC aksa ki pia in ong pai teng in nee kim ciat a hih man lungdam huai hi.Sun ann neek khit teh nitak lam 3;00 pm hun in thu genna ki nei hi.

Thu genna; "ZOMI INNKUAN USA  sapna tawh Zomi khawmpi ah pah tawina ong ki pia in ko nupa kha thum sung bang a mau ong gel sakna mah tawh ki zin kawikawi thei in,State 18,Khua 28,biak inn 22 ah thu genna nei thei ung.Ka zinna mun khempeuh vuah zindona,an neek pihna,na leh van a tuamtuam  ong pia khempeuh te Topa in thu pha ong pia ciat ta hen cih hi.Tu ni tut khopna pen mipi tung lungdam koh kikna sun siah neek khopna hipi pen hi.Ong pai zolo te zong ih lungsim ah a khawlkhawm in ngaih sun ing."  

A ki gen thu te;ZNC phuat cil pan kipan ZCD hun sung,kum 26 sepna te,Ih minam Party in Policy leh Priciple tawh ki paipai a hihna,tutawm nek pak ding ham phatna te ki bulphuh lo in ,Zomi te bek hilo Taizinta khempeuh  nop sak na ding FEDERAL UNION a suah zawh nang ,Constitution gelh kik na ding ki hanciam masa cih hiMinam Party tawh ih dinna tu hun a dinga hoih penpen a hihna te leh ih minam party tawh ih din man in ei thu ei man gen thei sung thei cih leh sep khiatna te ki gen hi.Tu laitak in ZOMI te a ding ih minam Party bek in sem thei ding cih thu hi.

Mipi  lampan thu dotna nam 24 om hi.Tu ta dih leitung buppi ah ZCD khat bekbek Zomi Party om a hih teh panpih ciat ding cih mipi lam pan tha piakna om a hih teh lungdam huai hi.

Thu gen teng: ZNC phuan cil a kihel Pu Pum Za Khai zong ong ki hel in thu genna nei hi.Pu Go Sawm Khup ( ZOMI INN KUAN USA,President) in zong 1988-Sangnau pang pan ki helna,India lam ah ZNC makai pi teng tawh ki thuahna teng ong sut in zak nop mahmah hi.

Tua ban ah India lam pan ong tung thak Kawlmi ABSDF makai khat ong ki hel thei in Zomi Party pen Zomi te a ding cih bek hilo in,Kawlgam buppi ki khel theihna ding a sem National (Union ) level taktak ahihna lim gen hi.A ki cian in Zomi TV pan ong ki khah ding hi. lungdam- Kamlian

 


Comments
Leave a Reply