WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 Zomi te sisan sungah khaici hoih lo

Zomi it teng:Kawlgam ah 1962- pan tuni dong ih sisan sungah a hoih
hetlo khaici khat tenden mawk hi.

Tua khaici hoih hetlo pen,biakna,ki pawlna sungah makai te gen mipi
lam pan tua ci zaw veh aw ih ki cih teh ih makai ten ong langpang hi
cih ngaih sutna hi.Ki kum cih teh mipi lam pan gen khuan nei nawn lo
ding maw? langpang cih leuleu pen makai te siatnang,ki lumletna ding
te bek hi a, muhna ciat gen theih na om kul sa ing.Lungsim siangtho
tak in ki vuiphan theih kul a, tua in ei te ong puah ding hi zaw hi.Ih
limlang hi zaw hi.

Pasian in zong Adam mimawh pi pen koi ah omna hiam ci in phisin khuan
pia lai sam hi.General Ne Win Aanasin ong khan a ki pan makai te cih
peuhpeuh dawng kiklo,gen kik theilo cih pen Kawlmi te leh Aanasin te
ngaih sutna hi.

Zomi te ngaih sutna ah kum 50 sung ki uk cipna te ih sisung,sasung ah
ong tenden dan hi in mu ing.Hun ki laihlaih lam ma nawh ih hih teh
ngaih sutna te laih tani. Kamlian

 


Comments
Leave a Reply