WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomite lawm hoih pen Mon makaipi pa hong nusia

Mon minam te makaipi Pu Nai Tun Thein ong nusiat pen Zomi te a ding in zong supna lian mahmah khat hi-in zong et teh huai mi khat hi.

A mah pen,New Mon state Party (Thau tawi)a phuan khia sungah khat ki hel in,kumpi lam ah Sang siapi zong hi.USA ah Scholar Ship ngah in a pai ding lian leh Mon thau tawi te ong pat ciang pai nawn lo in lut pah hi.

1958-kumpi tawh kilemna ong bawl uh ciang ong ciah kik in zi nei hi,a zi in ong nusiat ciang zi nei kik nawn lo in ta zong nei man lo hi.1990-ki tel lai in Muhdong pan MP telcing khat hi in,Party lam ah ong ki hel kik in kum 70 cingta hi ta se leh Taizinta te vai pen ka sih dong mah sem ning ci in kum tam se leh,a pai kankan mi khat hi.A pu a pa te na hau mahmah uh a,neihsa lamsa tampi nei in ZNC zong ong huh denden hi.Mawlamyaing Jail ah sawtpi kia in MNSP ten ki lemna a bawl ciang 
kumpi tung ngen in ki kha khia hi,a ma thung kiat ding pen kum 21 hi- in kum 7 teh ki khah khia kik hi.

September 16,1998- kum lai NLD,SNLD,MNDF,ALD,ZNC tawh kumpi phuan ding ci in thu suah ki bawlna CPRR ah makai khat zong hi. Tua hang mah tawh Pu Chin Sian Thang ZNC,President) Dr,Saw Mya Aung (ALD President,ASSK- P.A,Dr.Ngenge pa) te tawh M.I. 9 -Mingaladon ah kum thum sung kikem cip hi.

Hi thu kong suah sakna pen Zomi minam it ten zong et teh huai ka sak man hi,A nu a pa hau,pilna nei.USA bang ah sang kah theihna ding ngah ta se leh hamphatna khempeuh nusia ,in minam a ding ki pum piak cih thu hi.Minam it te tangthu leh a nu nung penpen a nun tak zia te hi.

Topa aw ko Zomi te sung pan in,mipil,misiam,mihau te zong gam leh nam a ding ong ki pia khiazo te ong om sak ta in cih ka thu nget bulpi pen hi. Kam Lian
 


Comments
Leave a Reply