WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 


Mangpha USA

USA  om Zomi it teng; Zomi innkuan USA sapna tawh ko nupa june 24,in USA leitang ong sik ung.July 4--6,Zomi khawmpi ah pah tawina ong pia uhi.Zomi innkuan USA te geel sakna tawh va zin kawiakwi ung State 19,khua 30 ah thu genna nei thei in,biak inn 23 ah teci panna nei thei ung.December 12,ni in Pianna gam na zuan kik nung.

Zomi pen ki it mahmah in, Ih Pasian zong na ki it mahmah sa ing.Mipi te nuntakna zong thupi sa ung.Pilna leh ki mawlna lam ah zong gual tawh kim khangno te zong tampi na om uhi.

Zomi te USA leh gam thumna a lom atang in ih tunna pen Pasian ong geel sak thusim khat om hi ding in um ing.Tua  ahih man in ,khang thak (Second generation) te mailam ding pen vai thupi penpen hi ding in ngaih sun ing.

Ka zin kawikawi na vuah tuisik hai khat,ann ong neekpih,zin ongdo,n aleh van ong pia mimal khat,innkuan,Pawlpi khempeuh te Topa in a lamdang in thupha lianpi ong pia ta hen cih ko te thu ngetna hi.

Kawlgam ah Kumpi hoih ong piannang leh Zomi ta zong thu ong nget sak ciat un.lungdam  Kamlian leh Cingno

 


Comments
Leave a Reply