WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
zcd-cec_behlap_page_1.pdf
File Size: 174 kb
File Type: pdf
Download File

cec_behlap_page_2.pdf
File Size: 102 kb
File Type: pdf
Download File

cec_behlap_page_3.pdf
File Size: 159 kb
File Type: pdf
Download File

For Immediate Release

December 9, 2014

Central Executive Committee

Zomi Congress for Democracy                                                                           

Contact: Pu Chin Sian Thang

Mobile: + 95 (9) 401 540 531

CEC Vaipuak Behlap Taangkona

ZCD HQ— Minam party khat bek i neihsun ZNC/ ZCD kum 26 cin pawipi leh khawmpi kha’m kawm in party panmun vaipuak a neu pen pan a lian pen dong mipi deihna zui-in kitelna, leh 2015 meekuang lui dingte zong tel theih pah ding ngaihsutna in party taangkona khat September 30, 2014 ni-in ki khahkhia hi.

October 4, 2014 ni-in Orchid Hotel, Zangkong ah ZCD-CEC kikupna khat CEC mi sagih in ki nei in, thu thum kipsakna ki nei hi. Tua te in:-
(1) Party kum 26 cin pawipi bawlna ding mun pen Tedim ding in hoih ki sa in ki khensat hi;

(2) CEC pen abuppi in sawmnih-leh khat apha ding, leh 2015 meekuang lui ding zong kitelna neih ding ki khensat hi; leh

(3) ZCD khangno phuat ding in ki khensat hi.

October 22, 2014 ni-in Tedim ah party khawmpi kikupna khat ki nei in CEC mi li, Kalay CC mi thum, Tamu party palai khat leh akhua khua a party makai mi za-leh sawmnga kimbang khua sawmnga pan ong pai hi. CEC mi sawmnih-leh thum apha ding in ki behlap in panmun vaipuak tawmkhat zong ki laih hi.

ZNC/ ZCD kum 26 cin, October 24, 2014, ni-in Tedim mah-ah ki kha’m zo in, October 22, 2014 ni-a thukhensat sate enkik leh kipsak theih ding in CEC meeting khat Zangkong pan ongpai CEC mi guk leh Kalay-Tedim-Tongzang-Tamu party makai mi 100 kim in ki neipha hi.

October 24, 2014 ni Tedim a CEC thukhensatte in:-

(I)                CEC panmun vaipuak la thak ding in:

1.      President- Chin Sian Thang, Pu

2.      Vice President- Zam Khan Suan, Pu

3.      Secretary General- Gin Kam Lian, Pu

4.      Secretary- Zam Za Mung, Pu

5.      Secretary- Langh Ngaih Khup, Pu

6.      Treasurer- Kurmar, Pu

7.      Accountant- Thang Deih Khup, Pu

8.      Assistant Accountant- Do Khan Lian, Pu

9.      Auditor- Zen Khan Khup, Pu

10.  Assistant Auditor- Ganesh, Pu

11.  Information- Kap Khan Khual, Pu

12.  Members:

           12.1. Kam Lam Khup, Pu

           12.2. Hau Mun Khai, Pu

           12.3. Pau Lun Min Thang, Pu

           12.4. Thawng Za Kap, Pu

           12.5. Zam Sian Lian, Pu

           12.6. Kham Khan Thang

           12.7 H. Khual Za Nang, Pu

           12.8. Gin Khan Pau, Pu

           12.9. Cin Suan Mang, Pu

           12.10. Sum Suan Lian, Pu

           12.11. Kam Za En, Pu

           12.13. Khup Khan Mung, Pu

 13.  Patrons:

           13.1 Song Do Langh, Pu

           13.2 Thang Za Kaang, Pu

           13.3 Ngul Khan Dal, Pu

           13.4 Thang Khan Sawm, Pu

           13.5 S. B Len Tin Thang, Pu

           13.6 S.B Thang Khan Pau, Pu

ki kipsak hi;

 (II)           ZCD khangno phuat ding hoih kisa in tua nuai ah numei     kipawlna om ding in ki kipsak hi, Pu Kam Lam Khup in vaipuak la ding hi;

(III)         Kum 2015 Zomi nam ni bawl ding hoih ki sa in, Tedim tsp sung a alem penpen khua ah bawl ding ki kip sak hi;

(IV)        ZCD zumpi (headquarters) ding in Tedim ki kipsak hi;

(V)          Thusinna tuamtuam kah ding a-om leh Pu Kap Khan Khual in party thuzasak ding leh a kah dingte a puak ding in vaipuak la ding hi;

(VI)         Party dinmun/ vai thusuah ding khempeuh party information bek pan luangkhia ding hi;

(VII)         CEC, state-district-township CC panmun vaipuak la-te min, panmun za, phone number/ email khempeuh pu Kap Khan Khual tung puak tek ding, leh tua teng ban ah passport maan zong pu H. Khual Za Nang tung laibu a bawl theihna ding puak tek ding hoih ki sa hi; leh

(VIII)      2015 meekuang lui dingte amun a te’n tel ding hoih ki sa in, gualzawhna committee phuat ding amun a-te mah in vaipuak la ding in hoih ki sa hi.

ZNC/ ZCD kum 26 cin pawipi leh khawmpi ong gualzosak i biak Topa Pasian min i phat hi. Sum leh pai a ong panpih khempeuh tung ki lungdam mahmah hi.

####


-- 

                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..
 


Comments
Leave a Reply