WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 


EU te leh ZCD te Kalay ah Gam thu ki kumkhawm

Dear, All Zominam

February -18- 2015 ni in ZCD Pu Lian Sian Suan, Pu H Khual Za
Nang- CEC-ZCD, Taang Kap Sian Mung te leh EU pan Mi (3) Kalay Munkhat
ah Nasia tak in Nai Nih leh Menet 30 sung Gam vai ki kum khawm uhhi.
EU pan Zominam te tangthu hibang in ka theih khak uh leh aki cingtak
in thei ta ka hih man un kalung uh dam mahmah uhhi cihi. Mai lam ah
ihZominam ihZogam leh Gam lianpi te kipawl na EU tawh khut ki len
khawm toto ding in thu kong hon na khat ahih man in nakpi tak in
lungdam huai mahmah thupha thak mualsuang khat ihZominam ihZogam in
thu kisang thei kiphut zo ta ahih man ihBiak Pasian in minthan na leh
pahtawi na ngah zaw ta hen.lungdam

A ki Cing zaw in ZCD pan a sawt lo in hong tang kong ding hi.

CEC – ZDF

 


Comments
Leave a Reply