WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tuni ZAM zum KL Malay ah ZAM Makai te ong sapna tawh kei leh Rev.Dr.Do Suan Mung leh Pa Nang Za Khup te ka pai thei uhi.ZAM makaipi teng,Advisor leh khua kipawl na tuamtuam pan Mipi 200 bang ong pai uhi.                                                              Rev.Dr.Do Suan Mung in Pasian Muan ding thu leh gam tuamtuam ah Zomi te Ih tun na a hang taktak pen ei te tel zawh loh Topa gelna 
Om hi ding cih hi.Pasian thu tawh ki zui in minam leh gam vai sep ding cih te gen hi .  Kei (GKLIAN) in ZNC/ZCD Policy leh minam party tawh Ih omna a hang ki gen in mipi in tha Ngah mahmah uhi.Dotna leh dawnna 30 Val om hi. Hun teng man Khit teh China Town ansaipi khat ah Ann ong Neek pih uhi.Tutung Malay Paina pen Ko inn sung vai bek hi.          Tutung KL Malay khua ah zin ongdo,Ann ong nekpih,na ong pia mimal,kipawl a tuamtuam te Topa in thupha ong sak ciat ta hen.lungdam Kamlian

 


Comments
Leave a Reply