WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Ka Nau Hi Ven

Unau nih khuakim ah Vasa bengin ki zui uhhi. A u pen kum 12 gual hi
aa, anau pen kum 6 gual khawng ahihi. Vasa zong tawm khat man uhhi.
Inn a ciah kal dinguh ngaklah mahmah uhhi.

A ciah madeuh un guahzu ding ki thoi-in huihnung gawp aa, a unau un a
innlam uh manawh in nawhtai mahmah uhhi. Guahmal te zong hong khia
pianta in huihlah hatsemsem kawm hi. Amau zong Vasa a benguh tuahpha
kisa in, inn a tunkal dinguh ngaklah mahmah uhhi. Nawh tai semsem uh
aa, hong gimpian uhhi. A khua uhpen khamlak ahih manin to tai vava
uhhi.

Anau zong inn a tunkal ding a ngaklah kikal leh a khe hong sui kha in
deih bangin tai hat nawnlo  hi. Guahlah tam semsem huihlah hat
semsemta ahih manin a u in a nung ah anau pua in taipihzo nawnlo in
gimpipi in pua hi. A khuanawl uh panin Papi khat in a muhteh ka inn
vuah hong baang un ci-in amau zong baang uhhi. Papi pa in a nau a u in
a puak a muhte gimsa lua mahmah ahih manin Papipa in na nau bang
hangin pua na hiam cih a dotleh a u pa in, "Amah Ka Nau Hi Ven", ci
ziau hi. Anau hehpihna itna tak tawh gim thuak keeikaipi mah in pua
hi.

Itna neihten gimpipi haksa sa pipi in ih thuak haksatna te thudon in
puakpih nuam hi. Ka u hiven, ka nau hiven cih zah dongin Zomipihte
sungah ih cinlohna tampite itna tak tawh ki telsiamzo beek leng
bangzah tak in et lawm ding aa, Biakinn ah Khomun leh Lenggahtui i
zatte a manh nei hong lak semsem ding hi. Maisakna an leh tui
zanghzangh na pi in mite tungah mawhmai sakzawhlohna khawng i neihkha
hiam?

A tate hong itna hang mah tawh i mawhna i van gik khempeuh pua khia in
Calvary mual tungah Sihna tawh Zeisu in hong zawhpih khinzo hi.
Lungdam.

Thawn Tuang
Nashville TN USA
Oct 17,2015

 


Comments
Leave a Reply