WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Sanggamte,

19 March 2012 in Zomi National Congress makaite, Zangkong, Dagon Seikkan Township, Yuzana Garden City, Sittaung Veng ateng Zomi makaite  le National League for Democracy  pan in Dagon Seikkan Township ah mekuang lui ding ahi Dr.Myo Aung tawh Yuzana ah kimuh khopna khat kinei  thei hi.

Hong paiding April 1 By-Election ciangin Yuzana Garden City ateng Zomi vote pia thei ding 2000-kim bang om hi. A hih theih leh Zomi a tam zaw in, NLD me piak ding khensat uhi. Dr Myo Aung pen a beisa kum 20 sungin upna tawh gamvai nasepna hangin  mat le hen thuakzel  in, a nupa un kumpi nasepna pan zong ki tawpsak na thuakte ahi uhi. 


March 21 ni ciangin Daw Aung San Su Kyi  Yuzana Garden City ah thugen dingin  paiding ahimanin Zomi khangno pawlkhat in minam puan silh in, vaimuakna om dingin  gelna nei uhi. A Nungta Pasian athei Zomi te,ih omom na ah gamtatnate hangin Pasian minthang  ta hen .  

Kam Lian
ZNC, SecyInfo Team
Zomi National Congress
20 March 2012
Zogam


 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All