WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Thu Kong Hong

Zeisu hong suahna thu I ngaihsut ciangin kiniamkhiatna tawh bawngkuang sungah hong suak cih pen mikim in I theih tek ahihi. Pasian Tapa ahih manin a taktakin Zeisu pen a utna peuh ah a suak thei ding ahihi. Tua hi in hih mun ah ngaihsut ding pen banghang in Kumpi inn ah hong suaklo in bawngkuang sungah hong suak hiam? cih pen a theihhuai bulpi, a lungngaihhuai thu ahihi.

Zeisu Kumpi Inn ah A Suah Lohna Ataktakin cilehang, Zeisu pen Pasian’ Tapa ahih manin Kumpi inn sungpan in hong suak khia leh mi tampi in um thei tuam ding a ci zong omkha ding hi. Ahi zongin kumpi inn icih pen Mipil, milian, mihaute bek tawh a kizom inn ahih manin tua mun ah suah ding Pasian in a teello ahihi. Kumpi inn ah va suak mawkleh tuucingte leh mizawngte in va mukha lo ding uh a, ulian, miliante bek in va bia kha bek ding uh ahih man ahihi. Gentehna-in, kumpi inn ah suak mawkleh tuucingte Zeisu bia dingin a pai ciangin Kumpi kong cingte in lutkhuan na pialo ding uhhi. Kumpi huang sungah pen kideidanna a om mah bangin, ulian, miliante bek a lutthei ahihi.

Zeisu Bawngkuang sungah A Suahna
Bawngkuang icih pen kuama ut khollohna mun ahihi. Tua mah bangin mi khempeuh zong tua mun ah a ut bangin va pai thei uhhi. LST sungah adeih mite acih mah bangin a ut leh adeihte pen bawngkuang mun a uthuai kei phial zongin kideidanna omlo ahih manin va paithei uhhi. Tua hi in Vantungmite in Zeisu suahna thu tuucingte kiangah a gen ciangin amau zong vapai in bawngkuang ah a va bia thei pah ahihi. Tua hi in Pasian in kideidanna a omlohna mun a bulphuh ahih lam hong phawksak hi. Mikhempeuh (a utkhempeuh) ii pai theih nading mun ah hong suak na hizaw hi.

Bawngkuang Nidang Israelte hun lai-in gancing/khawi cihte pen a kineu-et thu khat ahihi. Tua hi in Zeisu bawngkuang sungah hong suah manin Bawngkuang in neu-etna dinmun panin tampi hong kiheita a, mite lunglutna mun khat hong suakta hi. Tua hi-in idinmun bawngkuang bangin neu-ethuai dinmun ah om mahtaleh Zeisu hong suak peuhleh tuateng a bei ding hita hi.

Thu Kong Khak
I gensa mah bangin Zeisu kiniamkhiatna tawh a niam mun bawngkuang sungah hong suah manin eite zong mikhempeuh tawh a kizom theiding Pasian in hong deihna lim kimuthei hi. Kideidanna a omna Kumpi Inn ah hong suahloh mah bangin kideidanna a omna munah Zeisu suah ding a piangthei thu zong hilo mawk hi. Tua hi in kideidanna a omlohna mun Bawngkuang sungah hong suah manin deidanna a nei/zang lo mite kiangah Zeisu hong suak thei ding bek ahih lam hih mun panin hong phawksak hi. Pasian in a vei masak mite pen tagah, meigong, mizawng-daipam, belh ding a neilote na hi masa hi. Tua manin zong Tuucingte kiangah Zeisu suahna thu vantung mite in a taangko masa ahi hi. A tomin gen lehang Zeisu Bawngkuang sungah hong suahna a hangin mizawng, nenniamna, paampaihna a thuakte a khual man ahihi. Lai sim mimal kim Topan thupha hong pia hen.
By : Tung Thang

Mang Tungg Thang
Associate Dean
Liberal Arts Program
Myanmar Institute of Theology
Seminary Hill, Insein
Yangon, Myanmar
 


Comments
Leave a Reply